Novinky
22.02.2023
Naskladnění zboží od firem Paola Reina a Antonio Juan
Během Velikonoc by měly být naskladněny panenky od firmy Paola Reina z katalogu 2023 a od firmy Antonio Juan.  U  pokračujících referencí panenek Anto... číst celé
20.12.2022
Lucky Doggy - naskladněno - opět větší výběr
Dnes jsme naskladnili další dodávku pejsků Lucky Doggy od firmy Orange Toys + oblečky, panenky a další. číst celé
03.12.2022
Nová dodávka od Paola Reina, Antonio Juan a Berjun přišla
Dnes jsme naskladnili zboží od firem Paola Reina, Antonio Juan a Berjuan. V týdnu cca 7.-8.12. očekáváme dodávku od Orange Toys a příští víkend ještě ... číst celé
Zobrazit všechny novinky

 

Velkoobchodní prodej  

 

We send to EU

 

 1. Úvod
 2. Velkoobchod
 3. Obchodní podmínky-velkoobchod
Obchodní podmínky - velkoobchod

Obchodní podmínky pro velkoobchodní prodej

Tyto obchodní podmínky pro velkoobchodní prodej (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené mezi prodávajícím:

Dana Crková, zapsána u živnostenského rejstříku v Hořovicích

se sídlem a adresou pro doručování:  Brodce 331, 267 61  Cerhovice

IČO:61686191

DIČ:CZ7553170636

Prodávající je plátcem DPH

Telefonní číslo: +420 732 65 69 42

Kontaktní e-mail: danacrkova@seznam.cz

jako prodávajícím

a podnikatelem či právnickou osobou

jako kupujícím

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

 1. Úvodní ustanovení

1.1.          Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží (dále  jen smlouva).

1.2.          Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.3.          Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.4.          Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale obchodní podmínky pro maloobchod. Záležitosti  neupravené těmito obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených v Obchodních podmínkách pro maloobchod, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele.

1.5.          Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami je seznámen a souhlasí s nimi.

 

 

 1. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1.          Kupující musí prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail prodávajícího.  Kupující ze Slovenska nebo jiné země Evropské Unie, kteří budou chtít nakupovat bez DPH musí také poslat kopie k registraci k DPH.

2.2.          Po ověření zaslaných dokumentů bude kupujícímu poskytnut velkoobchodní ceník a podmínky prodeje.  Prezentaci zboží lze nalézt na webovém rozhraní (eshop) www.realistickepanenkyahracky.cz nebo  www.nejenpanenky.cz které primárně slouží pro maloobchodní prodej. Kompletní zboží lze nalézt v katalozích výrobců. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující provedl objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

2.3.          Kupující provádí objednávku následujícími způsoby:

 1. a) na emailové adrese: danacrkova@seznam.cz - následně bude zboží pro Vás zablokováno  a zaslány podklady k platbě na Váš email.
 2. b) prostřednictvím eshopu  nejenpanenky.cz - do poznámky napište velkoobchod – ceny budou následně upraveny a zaslány podklady k platbě na Váš email.
 3. c) telefonicky na tel.: +420 732 656 942 (pro opakované objednávky) - následně bude zboží pro Vás zablokováno  a zaslány podklady k platbě na Váš email.

Objednávka musí vždy obsahovat přesný název nebo kód výrobce objednaného zboží, počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

2.4.          Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout. Potvrzení objednávky je realizováno nejpozději zasláním podkladů k platbě na rezervované zboží.

2.5.          Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.

2.6.          V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na uhrazení vynaložených nákladů, pokud tyto náklady vznikly.

 1. Dodací podmínky

3.1.          Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem a řádně zabalené.

3.2.          Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží nebo si přepravu zajistí kupující.

3.3.          Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

3.4.          Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

 1. Platební podmínky

4.1.          Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu níže uvedenými způsoby:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na naše bankovní účty (viz bod 4.4)

Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky.

4.2.          Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3.          V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.

4.4.          Platba zboží je možná v českých korunách (CZK) nebo eurech (EUR).

 1. a) Účet v CZK

č. ú. 2200727158/2010  (Fio banka)

IBAN:CZ9220100000002200727158

BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

var. symbol: č. objednávky

 

 1. b)Účet v EUR

č. ú. 2600763051/2010  (Fio banka)

IBAN:CZ9020100000002600763051

BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

var. symbol: č. objednávky

 

 1. Odstoupení od smlouvy

5.1.          Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny.

5.2.          Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 3 týdny od sjednaného dne dodání.

5.3.          Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

5.4.          Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně nebo v případech smluv sjednaných elektronickou cestou, elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 1. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

6.1.          Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

6.2.          Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu kupujícím.

6.3.      Společnost Dana Crková, se sídlem ul. Brodce 331, 26761  Cerhovice, IČ 61686191, podnikající dle živnostenského oprávnění vydaného v Hořovicích - číslo případu 320202/U2015/55/Š, číslo jednací ZIV/36/2015/Š/4 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
  • IČO / popř. DIČ
 • Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy.

 

 • Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

 

 

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Danou Crkovou tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
 1. Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
 2. dopravce - společnosti Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 22599 , Praha 1, IČO:47114983, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn.: A 7565
 3. dopravce - společnost Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387
 4. dopravce - společnost General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (GLS), se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČ: 260 87 961, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66184
 5. účetní - společnost Alavete s.r.o. IČO:29117267, se sídlem Slavíkova 131, 262 23 Jince, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn.: C 183988
 6. společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn.: B 6493
 7. společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 02387727, DIČ CZ 0238772, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn.: C 218977 jako provozovatel srovnávače Heureka.cz a  zajišťující službu hodnocení spokojenosti zákazníků “Ověřeno zákazníky“.
 8. zaměstnanci

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 • Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese danacrkova@seznam.cz
 • Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  • základní funkčnosti webových stránek
 • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Závěrečná ustanovení

7.1.          Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

7.2 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Dana Crková,  Brodce 331,  26761  Cerhovice, adresa elektronické pošty: danacrkova@seznam.cz.cz, telefon +420 732 656 942.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od  24.5.2018.